1.      Algemeen

Bhalu Holistisch Kinder- & Oudercoaching is opgericht door Annelien den Otter, gevestigd in Amersfoort, staat ingeschreven als Bhalu Holistisch Kinder- & Oudercoaching onder kvk nummer   65426576.             

De gesprekken zullen doorgaans plaatsvinden in de praktijkruimte van Bhalu Holistisch Kinder- & Oudercoaching. Bezoekadres Puntenburgerlaan 31, 3812 CA Amersfoort.  Tenzij anders afgesproken.

2.      Verhindering

Coachsessies of behandelingen kunnen telefonisch of per mail tot uiterlijk 24 uur  voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige afzegging wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien de cliënt niet op de geplande afspraak verschijnt, worden dezelfde regeling en tarieven gehanteerd als hierboven.

Bhalu Holistisch Kinder- & Oudercoaching behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ziekte van familie of dierbare in haar omgeving waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

 3.      Tarieven

Geldende tarieven zijn beschikbaar op www.bhalukindercoaching.nl

De vermelde bedragen zijn inclusief 21 % BTW, tussentijds kort overleg met de ouder/verzorger telefonisch of per mail en benodigde materialen. Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt er een afspraak gemaakt tegen het daarvoor geldende tarief.

4.      Betalingsvoorwaarden

U dient de factuur te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL52 RABO 0304 2808 44 ovv van naam en factuurnummer. Bij overschrijding van het betalingstermijn zal een nieuwe afspraak gemaakt worden of het traject niet van start gaan tot openstaande facturen voldaan zijn, mits anders overeengekomen. Wanneer u besluit voortijdig te stoppen met het traject dan vindt geen restitutie plaats. Facturatie van coachtrajecten, workshops, cursussen en individuele sessies geschiedt vooraf.

5.      Aansprakelijkheid

In het geval van gecombineerde lichamelijke en psychische klachten, dient u eerst contact op te nemen met uw huisarts alvorens gestart kan worden met een coachtraject. Bhalu Holistisch Kinder- & Oudercoaching sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Bhalu Holistisch Kinder- & Oudercoaching.

6.      Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Bhalu Holistisch Kinder- & Oudercoaching stelt de regel dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders/verzorgers een handtekening gevraagd op het intakeformulier. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder/verzorger draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen het coachen , hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.

7.      Vertrouwelijkheid

Alle informatie die tijdens de sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan derden ingelicht worden. Bij een coachsessie speelt terugkoppeling naar de ouders een grote rol. Bij de terugkoppeling naar de ouders/verzorgers wordt rekening gehouden met de wensen van het kind. De inhoud van de gesprekken worden uitsluitend gedeeld met ouders of derden indien het kind daar toestemming voor geeft. In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of bepaalde personen behoudt Bhalu Holistisch KInder- & Oudercoaching zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Bhalu Holistisch Kinder- & Oudercoaching  is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

8.      Brengen en halen

Er is geen speciale wachtruimte bij de praktijk. De ouder/verzorger het kind brengen en na afloop weer ophalen op de afgesproken tijd. Wanneer de kindsessie zich hiervoor leent, kan de ouder hierbij aanwezig zijn,

9.      Bereikbaarheid

De ouder/verzorger dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn

10.  Vastlegging

Bhalu Holistisch Kinder- & Oudercoaching is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen. Bhalu Holistisch Kind- & Oudercoaching zal daarentegen wel een privé dossier per cliënt aanmaken en in eigen administratie bewaren.

11.  Eigen verantwoordelijkheid                                                                                                                                

De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. Coachsessies kunnen niet beschouwd worden als, of ter vervanging van, medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. Bhalu Holistisch Kinder- & Oudercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Bhalu Holistisch Kinder- & Oudercoaching.  De cliënt is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan.